Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.

Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, os encargados de manter a web en funcionamento.

Prazo: Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, até a cancelación por parte do titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso.

Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: amarai@amarai.es

Para máis información consulte a nosa política de privacidade.

De acordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 e o seu reglamento de desenvolvemento RD1720/2007, infórmaselle de que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria a través dos nosos medios de recollida de información serán incorporados aos nosos ficheros automatizados e/ou manuais coa finalidade da xestión profesional (1) por parte da ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E APOIO A INTEGRACION DAS COMARCAS DE ARZUA E TERRA DE MELIDE, sen prexuizo do exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamiento dos seus datos persoais mediante escrito (adxuntando fotocopia DNI) dirixido á ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E APOIO A INTEGRACION DAS COMARCAS DE ARZUA E TERRA DE MELIDE C\PADRE PARDO Nº 33, 1º, 15180 – ARZÚA (A CORUÑA).

(1) Xestión de contactos, xestión de usuarios e solicitantes; xestión do historial pesoal do usuario; realización de presupostos e facturas de servizos / produtos; cumprimiento de obrigas contables e fiscais; xestión laboral e outras xestións cos traballadores, xestións multimedia e organización de eventos.