captcha

De acordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 e o seu reglamento de desenvolvemento RD1720/2007, infórmaselle de que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria a través dos nosos medios de recollida de información serán incorporados aos nosos ficheros automatizados e/ou manuais coa finalidade da xestión profesional (1) por parte da ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E APOIO A INTEGRACION DAS COMARCAS DE ARZUA E TERRA DE MELIDE, sen prexuizo do exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamiento dos seus datos persoais mediante escrito (adxuntando fotocopia DNI) dirixido á ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E APOIO A INTEGRACION DAS COMARCAS DE ARZUA E TERRA DE MELIDE C\PADRE PARDO Nº 33, 1º, 15180 – ARZÚA (A CORUÑA).

(1) Xestión de contactos, xestión de usuarios e solicitantes; xestión do historial pesoal do usuario; realización de presupostos e facturas de servizos / produtos; cumprimiento de obrigas contables e fiscais; xestión laboral e outras xestións cos traballadores, xestións multimedia e organización de eventos.