HABILIDADES SOCIAIS


O servizo de habilidades sociais ten coma finalidade que as persoas usuarias adquiran habilidades básicas para a interacción social, melloren a comunicación cos demais, eliminen pautas de comportamento inadecuadas, aprendan a xestionar as emociñons e potencien a súa autonomía persoal.