DENOMINACIÓN: Asociación de Persoas con Discapacidade e Apoio a Integración das Comarcas de Arzúa e Terra de Melide. “Amarai”.

DOMICILIO SOCIAL: Edificio María Mariño, Rúa Padre Pardo nº 33 – 1º – CP 15810, Arzúa (A Coruña).

RÉXIMEN XURÍDICO: Lei Orgánica 1/2002 del 22 de Marzo.

A entidade aparece inscrita nos seguintes rexistros administrativos:

  • Rexistro Provincial de Asociacións da Consellería de Xustiza co código: 4828-1
  • Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), co código: E-1142.
  • Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia como entidade CULTURAL DE GALICIA co código: B – 03 – 14/C – 106 Libro 2 folio exp. 3210
  • Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia co número: O-157.
  • Declarada Asociación de Utilidade Pública por Orde do DOG nº 237 de 2014/12/11.

NIF-CIF: G-15637325

No ano 1997 constitúese Amarai, cando un grupo de persoas con discapacidade e familiares destas deciden poñer en funcionamento unha asociación que teña como labor principal; a de mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e as súas familias. Posibilitando a plena inclusión destas persoas nos diferentes ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.

Amarai defende unha forma de facer propia manifestada a través da súa MISIÓN, VISIÓN e VALORES.

Convertendo as persoas con discapacidade, mulleres, homes, nenas e nenos e as familias os máximos referentes da nosa acción, e beneficiarios finais da mesma. Esta asociación aborda a discapacidade dende un enfoque de dereitos humanos, estando o eixo da acción reivindicativa de Amarai constituído, tanto pola defensa da plenitude de dereitos, e non discriminación, a igualdade de oportunidades, a inclusión na comunidade, a autodeterminación, a promoción da autonomía persoal e a emancipación social.

A estratexia de Amarai está presidida polo enfoque inclusivo.